Hoeveel kost het om het EU Ecolabel aan te vragen?

In België wordt een aanvraagvergoeding en een jaarlijkse vergoeding aangerekend.

 U betaalt een aanvraagvergoeding voor elke licentieaanvraag of voor elke hernieuwing van een licentie na herziening van de criteria en deze bedraagt 2000 euro. Voor kleine en middelgrote ondernemingen en marktdeelnemers in de ontwikkelingslanden wordt de aanvraagvergoeding vastgesteld op 600 euro. Voor micro-ondernemingen wordt het bedrag van deze vergoeding vastgesteld op 350 euro. Dit bedrag wordt verminderd met 30% voor aanvragers die in het kader van EMAS zijn geregistreerd en met 15% voor aanvragers die overeenkomstig de ISO 14001 zijn gecertificeerd.

Daarnaast wordt aan iedere aanvrager met een licentie, een jaarlijkse vergoeding aangerekend van 500 euro per licentie. Voor kleine en middelgrote ondernemingen en marktdeelnemers in de ontwikkelingslanden wordt het bedrag van deze jaarlijkse vergoeding vastgesteld op 200 euro. Voor micro-ondernemingen wordt er geen jaarlijkse vergoeding gevraagd.

Inspectiekosten worden de aanvrager enkel aangerekend wanneer er controle nodig is buiten de lidstaat waar de bevoegde instantie gevestigd is. Deze kosten zijn de werkelijke kosten van de verplaatsing, het verblijf, de audit en de dagvergoeding.

Wel moet u er ook rekening mee houden dat voor de aanvraag van het EU Ecolabel vaak een aantal labotesten vereist zijn als bewijs van het voldoen aan bepaalde criteria. Ook met deze kost moet u rekening houden. U vindt een lijst met geaccrediteerde laboratoria volgens EN ISO 17025 op de website van Belac www.belac.be. U kan contact met ons opnemen voor meer informatie.

Hoeveel tijd verstrijkt er voordat een beslissing wordt genomen over een aanvraag voor een EU Ecolabel?

Gemiddeld moet u rekenen op minstens 5 tot 6 weken vanaf het ogenblik dat een aanvraagdossier officieel is ingediend. Maar de tijdsduur is afhankelijk van geval tot geval. Dit hangt onder andere af van de volledigheid en gestructureerdheid van het aanvraagdossier.

Hoe gebruik ik het EU Ecolabel logo op de juiste manier?

Het gebruik van het logo is aan bepaalde regels onderworpen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Waaraan moet mijn product voldoen om het EU Ecolabel te behalen?

De criteria waaraan uw producten moeten voldoen, vindt u per productgroep op de Europese EU Ecolabelwebsite. In de criteriadocumenten is er per criterium een paragraaf “beoordeling en controle”. Daarin vindt u welke bewijsstukken u moet voorleggen om aan te tonen dat uw product hieraan voldoet. Meer info vindt u ook in het “User Manual” die u ook via de EU Ecolabelwebsite kan downloaden. De “application pack” staat telkens iets lager op de pagina met de criteria.

Ik wens het EU Ecolabel voor mijn product, maar er is geen productgroep voor. Wat moet ik doen?

Het duurt een tijd eer de criteria voor een nieuwe productgroep voor het EU Ecolabel zijn opgesteld. Dit gebeurt immers in een complex proces waarbij werkgroepen van experten worden samengesteld en een grootschalige consultatieronde wordt gehouden (voor de gedetailleerde procedure kunt u Annex 1 van de nieuwe Verordening betreffende de EU-milieukeur raadplegen). De criteria zelf moeten dan goedgekeurd worden door het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie (dit bureau bestaat uit de bevoegde instanties van alle lidstaten en andere betrokkenen zoals bedrijfsfederaties en niet-gouvernementele organisaties), de Europese Commissie, de Lidstaten en het Europees Parlement, dus dat gebeurt niet op één dag. Als u zou willen dat de Europese Commissie een nieuwe categorie producten of diensten opneemt in het EU Ecolabelsysteem, dan kunt u het standaard formulier invullen. Antwoord op de vragen om de redenen uit te leggen waarom de productgroep of de dienst wordt voorgesteld en geef alle nuttige gegevens om de aanvraag te staven. Het ingevulde formulier moet rechtstreeks bij de EU Ecolabel Helpdesk ingediend worden. Nadat alle voorstellen onderzocht zijn, zal het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie de prioritaire productgroepen selecteren waarvoor de criteria in de komende jaren zullen worden ontwikkeld.

U kunt ook vragen aan uw sectorfederatie om een nieuwe productgroep voor te stellen.

Mocht u overwegen om een dergelijk voorstel aan de Europese Commissie te doen, dan legt u dit best op voorhand ook eens aan ons (de Belgische bevoegde instantie) voor. Op die manier kunnen wij eventueel nog een aantal opmerkingen hierop formuleren.